Platform Expertise Jeugd waardevol binnen jeugdzorg

Rob Hartings hielp als bestuurder van Youké met het opzetten van het Platform Expertise Jeugd. Samen met ontwikkelaar Byveo en professionals uit de eerste en tweede lijn is een platform ontstaan dat professionals uit de jeugdzorg bij elkaar brengt en via een breed gedragen advies op het juiste spoor zet bij de behandelkeuze van hun cliënten. Daarnaast heeft het platform de potentie uit te groeien tot een waardevolle verzamelplaats van kennis die zich in de praktijk heeft bewezen.

‘Vóór de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 hadden we bijvoorbeeld in de stad Utrecht te maken met één Bureau Jeugdzorg en een honderdtal casemanagers. Dat was goed ingeregeld, we wisten elkaar te vinden. Na de transitie hebben we ineens te maken met vijftien wijkteams. Alle hulp in het domein zorg voor de jeugd start hierin. Eerst proberen we de hulpvraag te beantwoorden met generalistische zorg. Als dat tekortschiet, komt aanvullende, specialistische zorg in beeld. Dat is ook de goede volgorde, het is niet efficiënt en te kostbaar om specialistische zorg in te schakelen als dit ook in de eerste lijn en dicht bij de cliënt op te lossen is. Maar na de overgang in 2015 zijn de professionals in de jeugdzorg zoekende naar de nieuwe rol die ze in het nieuwe stelsel innemen. Er is behoefte aan een intelligent platform waarop professionals uit de generalistische en specialistische zorg op een gemakkelijke manier met elkaar in contact kunnen komen en expertise kunnen delen en opbouwen. Dit helpt hen ook om te groeien in hun nieuwe rol.

Waar te beginnen?
Want stel je voor, je bent gezinswerker in een wijkteam en krijgt een jeugdige die een vorm van autisme heeft, agressief is, te veel blowt en spijbelt op school. Ook in het gezin spelen de nodige problemen en de school dreigt hem vanwege zijn onhandelbare gedrag weg te sturen. Het uitgangspunt is dat de cliënt de beste hulp krijgt, maar waar te beginnen? Welke hulp is in een dergelijke casus het beste? Kan dit opgelost worden in de eerste lijn of is specialistische hulp nodig? Hebben andere professionals meer met dit bijltje gehakt? Hoe zorgen we dat we met onze hulp direct op het goede spoor zitten, zodat de cliënt geen traject ingaat van foute verwijzingen en hulp die later niet blijkt te werken? Dat is voor cliënten en hulpverleners vervelend, maar jaagt ook de jeugdzorg op kosten. Het Platform Expertise Jeugd dat we samen met Byveo hebben opgezet, helpt om dit ‘verkeer’ te regelen en kennis en expertise op te bouwen.

Veiligheid en privacy
Het Platform Expertise Jeugd werd op 1 januari 2015 opgeleverd. Daarna zijn we een pilot gaan draaien. We werken nu een klein jaar met het platform en zijn met gebruikers en ontwikkelaar continu bezig het systeem verder te ontwikkelen. Heel belangrijk in onze sector is veiligheid en privacy. We willen natuurlijk niet dat privacygevoelige cliëntgegevens op straat komen te liggen. Deze veiligheid is goed geregeld door Byveo, bijvoorbeeld door een eigen hosting en goede versleuteling. We hebben hier nooit een probleem mee gehad. Bovendien is het een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk systeem. Onze medewerkers krijgen via hun mail (Outlook) automatisch een melding als iemand op het platform een vraag over een casus heeft gesteld. Op een moment dat het hén uitkomt, kunnen ze eenvoudig via hun mail op de vraag te reageren. De ervaring leert dat dit snel gebeurt: binnen 24 uur heeft de vragensteller meestal al vier of vijf reacties binnen van verschillende aanbieders. Het geeft professionals een breder beeld op de zaak, het helpt hen om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines naar een oplossing te kijken. Dat werkt goed.

Gedragsverandering
We merken dat medewerkers hier en daar nog moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. Soms bestaat de neiging om oude wegen te bewandelen en advies te vragen aan mensen die ze uit de eigen bekende kring kennen. Het vraagt ook om een gedragsverandering bij professionals om de digitale mogelijkheden te benutten. Ze moeten ontdekken hoe gemakkelijk en efficiënt een goedwerkend en intelligent platform is. Dat moet groeien.’

Toegevoegde waarde
Het Platform Expertise Jeugd ‘staat’ inmiddels. Ik beschouw het platform als een grote toegevoegde waarde, het helpt ons geïntegreerde zorg te bieden. Jonge cliënten die hulp nodig hebben, verdienen de beste zorg. De beste zorg betekent in dit geval dat het efficiënt is en klantvriendelijk, omdat cliënten direct op het juiste spoor zitten. Cliënten zijn gebaat bij een breed gedragen advies waar professionals vanuit verschillende disciplines naar hebben gekeken. Het platform verdient zich ook terug, alleen al doordat bij goed gebruik het aantal foute verwijzingen vermindert. Bovendien kan het platform eenvoudig uitgerold worden naar de volwassenzorg.

Leger des Heils
Het Platform Expertise Jeugd wordt belangrijker naarmate meer zorgaanbieders deel uitmaken van dit platform. De wens is om zoveel mogelijk aanbieders van hulp aan te laten sluiten op het platform, zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, jeugd & opvoedhulp, hulp voor verstandelijk gehandicapten en GGZ-zorg. Dan kan iedere vraag uit de wijkteams snel en adequaat worden beantwoord. Als nu iemand uit een wijkteam bijvoorbeeld een vraag heeft over hulp door het Leger des Heils, dan kan deze nu nog niet via het platform worden gesteld. Maar het goede nieuws is dat binnenkort ook het Leger des Heils tot het platform toetreedt. Het platform groeit.

Verzamelplaats van kennis
Hoe meer zorgaanbieders meedoen, hoe efficiënter het platform wordt en hoe sneller en breder kennis wordt opgebouwd. Het platform is een waardevolle verzamelplaats van kennis die zich in de praktijk heeft bewezen. De werkers in de zorg hoeven dan niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen via vergelijkbare casussen in de database putten uit eerdere ervaringen van collega’s en daar hun voordeel mee doen. Zo helpt het platform ook om de wijkteams te versterken. Door elkaars kennis en ervaring te benutten kunnen ze steeds meer zelf oplossen. En als het probleem van de cliënt de mogelijkheden van de eerste lijn ontstijgt en specialistische hulp nodig is, is het Platform Expertise Jeugd een prima hulpmiddel om de verwijzing naar het juiste specialistische loket te stroomlijnen.

Samen op reis
Tot slot citeer ik graag een van de mensen van Byveo: we zijn bij de ontwikkeling van dit platform samen op reis en gedurende deze reis zoeken we continu naar verbeteringen om zo kwetsbare cliënten steeds betere zorg te kunnen bieden.’

Rob Hartings

Lid raad van bestuur, Youké